Bon upominkowy

REGULAMIN

"BONU UPOMINKOWEGO SKLEPU CETUS”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania „Bonu Upominkowego sklepu Cetus ” zwanego dalej „Bonem”.

1.2 Wydawcą „Bonu Upominkowego” jest firma CetusMichał Henszke, ul.Kaszubska 67, 70-403 Szczecin (zwana dalej „Cetus”) NIP: 851-207-24-03Regon 811772350.

1.3 Program „Bonów Upominkowych sklepu Cetus” jest prowadzony w sklepie stacjonarnym firmy Cetus Michał Henszke ul.Kaszubska 67, oraz na stronie internetowej Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl.

1.4 Program „Bonów Upominkowych sklepu Cetus” rozpoczyna się dniu 15 grudnia 2009 roku i trwa bezterminowo.

1.5 Użytkownik „Bonu Upominkowego sklepu Cetus” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o „Bonie Upominkowym sklepu Cetus”.

2.1 „Bon Upominkowy sklepu Cetus” jest odpowiednikiem gotówki, wystawiany na okaziciela, umożliwiający dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej w dowolnym sklepie Cetus w Szczecinie oraz w sklepie internetowym Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl. Bony nie są wymienialne na gotówkę.

2.2 Bon ważny jest bezterminowo.

2.3 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci sklepu Cetus mają do wyboru Bony o wartości 50 złotych lub 100 złotych.

2.4 Bony są do nabycia w kasie sklepu Cetus oraz w sklepie internetowym pod adresem

http://www.cetus.szczecin.pl.

2.5 Bon wydawany będzie Nabywcy w sklepie Cetus niezwłocznie po wpłaceniu przez Nabywcę - gotówką, kartą płatniczą lub przelewem - kwoty stanowiącej równowartość zadeklarowanej kwoty Bonu. W przypadku nabycia Bonu za pośrednictwem Internetu, zostanie on wysłany do Nabywcy pocztą polską na jego koszt.

2.6 Nie istnieje możliwość uzupełnienia (doładowania) Bonu dodatkową kwotą pieniężną.

2.7 Wniesienie opłaty gotówką potwierdzone zostanie dokumentem KP. Dla firm wystawiana będzie nota obciążeniowa. Istnieje również możliwość podpisania stosownej umowy.

2.8 Każdy z Bonów opatrzony jest odrębnym numerem seryjnym, datą wystawienia, pieczątką firmy Cetus Michał Henszke.

2.9 Bon służy do jednorazowego użytku, do wykorzystania na kwotę, na jaką został wystawiony.

 

 

 

§ 3. Zasady użytkowania „Bonu Upominkowego sklepu Cetus”

 

3.1 Bon wystawiany jest na okaziciela. Realizacja Bonu przez jego użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

3.2 Płatność Bonem następuje w trakcie przekazania Bonu do kasy sklepu Cetus Michał Henszke.

3.3 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Bonie nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Bonu pokrywa różnicę innym środkiem płatniczym.

3.4 Kwota Bonu niewykorzystana w całości nie będzie zwracana Nabywcy.

3.5 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Bonu, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w sklepie Cetus, użytkownik nie otrzyma zwrotu gotówki. Możliwa jest tylko wymiana towaru.

3.6 Bon może być wykorzystywany jedynie w sposób i w celach zgodnych z Regulaminem.

3.7 Realizacja Bonu Upominkowego – przy zakupie towarów w sklepie internetowym będzie możliwa jedynie poprzez dostarczenie bonu do sklepów Cetus (pocztą lub osobiście)

3.8 Pozostałe kwestie realizacji bonu poprzez zakup internetowy są regulowane zasadami dotyczącymi handlu elektronicznego.

 

§ 4. Odpowiedzialność „Cetus” i reklamacje związane z „Bonem Upominkowym sklepu Cetus”

4.1 Cetus nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

4.2 Cetus nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Bonu zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Bonu.

4.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu jego użytkownikowi nie przysługują wobec Cetusa żadne roszczenia.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1 Cetus zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Bonów zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem (aktualny regulamin w sklepach górskich Cetus) oraz na stronie internetowej Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl

 

5.2 Cetus zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Bonów w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Bonów zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. 5.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Bonów Upominkowych sklepu Cetus nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

5.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepie stacjonarnym  „Cetus” Michał Henszke oraz na stronie internetowej Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl.

5.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 roku.

5.5 Wszelkie spory powstałe na tle lub w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Cetus.

 

REGULAMIN

PROMOCJI „STÓWKA MNIEJ”

 

 1. Organizatorem Promocji jest CETUS Michał Henszke ul. Kaszubska 67 70-403 Szczecin,,zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie (REGON 811772350, NIP 851-207-24-03), zwana dalej „Organizatorem”.

   

 2. Promocja „STÓWKA MNIEJ” - obowiązuje od dnia 03.06 do 21.06.2015 w sklepie stacjonarnym CETUS oraz w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl na terenie całej RP.

   

 3. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełni poniższe warunki łącznie:

a) zapozna się z zasadami Promocji określonymi w niniejszym regulaminie,

b) zakupi produkty biorące udział w Promocji „STÓWKA MNIEJ” w sklepie CETUS w

terminie od 03.06 do 21.06.2015

 

 1. Zakup produktu lub grupy produktów (nie biorących udziału w innych promocjach)

  za kwotę od 500 zł wiąże się z otrzymaniem bonu o wartości 100zł. Każde kolejne 500zł to dodatkowy bon o wartości 100 zł. (Rowery i narty nie biorą udziału w promocji)

   

 2. Zakup produktu lub grupy produktów (nie biorących udziału w innych promocjach)

  od 300 do 499zł wiąże się z otrzymaniem bonu o wartości 50zł. (Rowery i narty nie biorą udziału w promocji)

   

 3. Bon promocyjny jest ważny do 05.07.2015 bez względu na termin jego wygenerowania.

   

 4. Bonu nie można wymienić na gotówkę.

   

 5. Bon może być zrealizowany na produkt lub grupę produktów nie biorących udziału w innych promocjach i dostępnych w sklepie CETUS

   

 6. Bon może być zrealizowany na produkt o tej samej wartości lub wyższej, wówczas Klient dopłaca różnicę ceny.

   

 7. Wymiana towaru biorącego udział w Promocji jest możliwy tylko w przypadku wymiany na inny produkt promocyjny o tej samej wartości.

   

 8. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach CETUS w trakcie trwania Promocji.

   

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.

 


 

Zakupy w sklepie internetowym:

 • Wystarczy umieścić wybrane produkty w koszyku i złożyć zamówienie

 • Do zrealizowanego zamówienia dołączymy bony o wartości zgodnej z regulaminem Promocji „Stówka Mniej”

 • Przy realizacji Bonu Promocyjnego należy podać jego numer w uwagach do zamówienia, w odpowiedzi poinformujemy o kwocie końcowej złożonego zamówienia.