Karta Stałego Klienta

"KARTA STAŁEGO KLIENTA"
Warunkiem otrzymania KSK jest jednorazowy zakup na kwotę 1000zł lub dostarczenie paragonów z naszego sklepu z okresu ostatnich 12 m-cy na łączną kwotę 1000zł.
Klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta przysługuje stały rabat 5% (nie dotyczy towarów w cenach promocyjnych, obniżonych). Karta jest imienna - może posługiwać się nią właściciel, jak i osoba przez niego upoważniona. W tym celu należy okazać kartę przed dokonaniem zakupów.

„SREBRNA KARTA STAŁEGO KLIENTA”
Warunkiem otrzymania Srebrnej KSK jest zarejestrowanie na Karcie Stałego Klienta zakupów o wartości 3000zł (w okresie ostatnich 12 m-cy). Kwota weryfikowana będzie przez sprzedawcę w sklepie. Posiadaczowi przysługuje rabat tylko z jednej karty (rabaty się nie sumują). Klientom posiadającym Srebrną KSK przysługuje stały rabat 10% (nie dotyczy towarów w cenach promocyjnych, obniżonych). Karta jest imienna – może posługiwać się nią jedynie właściciel. W tym celu należy okazać Srebrną KSK z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed dokonaniem zakupów.

„ZŁOTA KARTA STAŁEGO KLIENTA”
Warunkiem otrzymania Złotej KSK jest zarejestrowanie na Karcie Stałego Klienta zakupów o wartości 10.000zł (w okresie ostatnich 12m-cy). Kwota weryfikowana będzie przez sprzedawcę w sklepie. Klientom posiadającym Złotą KSK przysługuje stały rabat 15% (nie dotyczy towarów w cenach promocyjnych, obniżonych). Karta jest imienna – może posługiwać się nią jedynie właściciel. W tym celu należy okazać Złotą KSK z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed dokonaniem zakupów.

RABATY DLA CZŁONKÓW ZAPRZYJAŹNIONYCH ORGANIZACJI
Rabatu 10% udzielamy za okazaniem ważnego dokumentu członkostwa (wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość). Obejmuje zakup towarów wyłącznie dla posiadacza karty (nie dotyczy rodziny, znajomych). Rabat nie obejmuje towarów w cenach promocyjnych, obniżonych.

Lista organizacji:
Szczeciński Klub Wysokogórski
Elitarny Klub Górski „Leśne Dziadki”
Personel ścianek wspinaczkowych: BIG WALL
Instruktorzy: PZA, PZN
Akademicki Klub Turystyczny „KROKI”

RABATY DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO CETUS
Rejestrując Konto Klienta w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego.  Rabaty w Programie Lojalnościowym zależne są od sumy złożonych zamówień i przyznawane są automatycznie wg poniższej tabeli, suma zamówień branych pod uwagę przy wyliczaniu rabatu liczona jest 12 m-cy wstecz.

Wartość zamówień:     Rabat:
1000 zł - 2999 zł           5%
3000 zł - 9999 zł          10%
powyżej 10 000 zł        15%

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w sklepach CETUS.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z KSK rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
6. Z rabatów wynikających z posiadania KSK mogą być wyłączone towary wskazane przez personel sklepu Cetus. Informacja o nie udzielaniu rabatów umieszczona jest na stronie www.cetus.szczecin.pl